SPEEDWA KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemizi kullanmadan önce lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu alışveriş sitesinde sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Sitemizde sunulan hizmet, merkezi “Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Caddesi No:5/161 Büyükçekmece/İstanbul” adresinde bulunan SPEED GLOBAL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan sonra kısaca " SPEEDWA" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır.

1. TANIMLAR

1.1 SİTE: SPEEDWA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, ürünlerin tanıtım ve satış hizmetlerinin gerçekleştirildiği çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

1.2. ÜYE: SPEEDWA’dan ürün ve/veya hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, SPEEDWA tarafından üyelikleri onaylanarak üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. 18 yaşından gün almış kişiler gerçek kimlik bilgileri ile sitedeki üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

ÜYE olmak isteyen şirketler 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin sitedeki üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "ÜYE adı" iki farklı ÜYE’ye verilmez.

1.3. KULLANICI:  SPEEDWA‘ya ait web sitesini alışveriş yaparak ya da yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

1.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen e-posta adresine SPEEDWA'nın e-posta göndermesi ile KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

1.5. LİNK: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

1.6. İÇERİK: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

1.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: 

Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle SPEEDWA arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşmedir.

1.8. KİŞİSEL BİLGİ: 

SPEEDWA “Veri Sorumlusu” olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Kanunu) çerçevesinde kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde işler.

1.8.1 VERİ SORUMLUSU OLARAK TARAFIMIZCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ;

·         Adres

·         Elektronik posta adresi

·         Telefon numarası

·         IP Adresi

·         Ziyaret tarih ve saati

·         Oturum bilgileri

1.8.2 TOPLANAN BİLGİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,

Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,

Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla,

Siparişlerin teslimi/iadesi amacıyla,

Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi amacıyla,

Önceden onay vermeniz kaydıyla yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek için elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,

İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi amacıyla,

Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla,

Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla,

Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla,

Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla,

Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),

e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

1.8.3 TOPLANAN BİLGİLERİN TUTULMA SÜRESİ

SPEEDWA, müşterilerine ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklayacaktır. SPEEDWA, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanuna göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ilk imha süresinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Müşteri, ilgili kanunun 5. maddesi 2. fıkrasındaki şartlar ve kanunen işlenmesi gereken veriler hariç olma kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni her zaman geri alabilir.

1.8.3 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

KULLANICI/ÜYE tarafımızca toplanan kişisel verilerini aşağıdaki faaliyet ve/veya amaçlar doğrultusunda ve bunlar ile sınırlı olarak SPEEDWA’ SPEEDWA’ın grup şirketleri veya iştirakleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

İşbu paylaşmaya esas faaliyet ve/veya amaçlar;

·         Tanıtım,

·         Reklam,

·         Kampanya,

·         Promosyon,

·         Pazarlama faaliyetleri,

·         Müşteri profili belirlemek,

·         Müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak,

·         İstatiksel çalışmalar yapmak.

1.8.4 TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tarafımızca toplanan kişisel verile yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya yönelik olarak korunmakta olup işbu koruma için gerekli fiziksel ve teknik önlemler alınmaktadır.

2. HİZMETLERİN KAPSAMI VE SORUMLULUKLAR:

2.1 SPEEDWA’ın, site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nunda tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

2.2 SPEEDWA, site üzerinden vereceği hizmetler ile sınırlı sayıda olmamak üzere; www.speedwa.com.tr  adresinde satışa sunulan ürünlerin ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra stok durumunun müsait olması halinde, taahhüt edilen sürede ürünün müşteriye kargo firması tarafından SPEEDWA adına ayıpsız olarak teslimini kabul ve taahhüt eder.

2.3 SPEEDWA, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. İşbu kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi SPEEDWA tarafından gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4 SPEEDWA site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlanmalarıyla yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

SPEEDWA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.5 Site üzerinden, SPEEDWA'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü şahsıların sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında SPEEDWA'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. SPEEDWA bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, SPEEDWA uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

2.6 SPEEDWA, sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı ve SPEEDWA’ın sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

2.7 KULLANICI ve ÜYE, sitedeki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware ve/veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda sitenin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI, ÜYE’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SPEEDWA sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın, ÜYE’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SPEEDWA sorumlu değildir.

2.8 Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SPEEDWA’ın, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, SPEEDWA çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. SPEEDWA, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.9. KULLANICI ve ÜYE, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

2.10 KULLANICI ve ÜYE, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeplerle idari ve/veya adli mercilerden etkinlik ve/veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talep edilmesi durumunda SPEEDWA bu tür bilgileri ilgili merciler ile paylaşma hakkını saklı tutar. KULLANICI ve ÜYE’lerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SPEEDWA'ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.11. Ticari elektronik iletiler, Alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, ürün, fotoğraf, video, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi SPEEDWA olup ulusal ve uluslararası koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda KULLANICI veya ÜYELERE hiçbir hak vermez. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde vs.  herhangi bir yerde izinsiz kullanılamaz.

4. GİZLİ BİLGİ:

SPEEDWA, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi vermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

4.1. GİZLİ BİLGİLERİN RESMİ MAKAMLAR İLE PAYLAŞILMASI

Gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulüne uygun bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

SPEEDWA siteye erişilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SPEEDWA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile SPEEDWA’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. GARANTİ VERMEME:

Sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. SPEEDWA tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

7. KAYIT VE GÜVENLİK:

KULLANICI ve/veya ÜYE, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve KULLANICI ve/veya ÜYE bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. KULLANICI ve/veya ÜYE; site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden SPEEDWA sorumlu tutulamaz.

8.DEVİR:

SPEEDWA, sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez.

9. MÜCBİR SEBEPLER:

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları vs. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, Taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

10. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK:

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

11. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

SPEEDWA, dilediği zaman sitede sunulan hizmetler ve sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikler takip etmek KULLANICI ve/veya ÜYE’nin sorumluluğundadır. KULLANICI ve/veya ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

12. TEBLİGAT:

Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, SPEEDWA’ın bilinen elektronik posta adresi ve KULLANICI ve/veya ÜYE’nin üyelik formunda belirttiği elektronik posta adresi vasıtası ile yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçeri sayılacağını kabul eder.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ:

"SİTE Kullanım Koşulları" ve Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. SPEEDWA’ın, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.